İki Kişilik Limited Ortaklıkta Haklı Sebeple Çıkarma Davalarında Genel Kurul Kararı Alınması Sorunu

Meltem AslanİKİ KİŞİLİK LİMİTED ORTAKLIKTA HAKLI SEBEPLE ÇIKARMA DAVALARINDA GENEL KURUL KARARI ALINMASI SORUNU

TTK m.640/3’de düzenlenen haklı sebeple ortaklıktan çıkarma davalarında, bu hususta genel kurul kararı alınmış olması dava şartıdır. TTK m.616/1-h maddesine göre ‘’Bir ortağın şirketten çıkarılması için mahkemeden istemde bulunulması’’ genel kurulun devredilmez yetkileri arasındadır.

 

Ortaklardan birinin haklı sebeple ve mahkeme kararı ile şirketten çıkarılabilmesi için; şirketin genel kurulunda ortak hakkında haklı sebeple çıkarılması davası açılması için mahkemeye başvuru kararının genel kurulda temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan sermayenin tamamının salt çoğunluğu ile alınması şarttır. (TTK'nın madde 621/1-h) Bu kararın müdürlerce alınması veya müdürlere bu hususta yetki verilmesi mümkün değildir.

 

Doktrinde kabul edilen ve katıldığımız görüşe göre; iki kişilik limited ortaklıklarda TTK m.621/1’de kabul edilen yeter sayıların alınması mümkün olmadığından genel kurul kararı alınmasının şart koşulması haksız ve kanunun amacına aykırı sonuçlar doğuracaktır. Zira bu şekilde açılacak davalarda ortaklık herhangi bir role sahip olmayıp, davanın asıl tarafları ortaklığın husumet içinde olan iki ortağıdır. Bu sebeple bu tarz davalarda haklı sebebi meydana getirdiği iddia edilen ortağı karşı, diğer ortak tarafından dava açılması mümkün olmalıdır.

 

Yargıtay tarafından bu konuda verilen kararlarda, doktrin tarafından kabul edilen bu görüşe itibar edilmemiş, iki ortaklı ve eşit paylı bir limited şirkette TTK m.621/1-h kapsamında alınmış bir genel kurul kararı bulunmadıkça, çıkarma davası açılamayacağı içtihat edilmiştir:

 

11. HD., E. 2018/940 K. 2019/2893 T. 11.4.2019

‘’…. TTK'nın 640. maddesi gereğince ortaklıktan çıkarılma davası için genel kurul kararı alınması gerekmekte ise de her iki ortağın % 50'şer eşit hisseye sahip olması nedeniyle fiilen böyle bir karar alınamadığını,  davalı ortağın gerek haksız rekabeti ve gerek temsil yetkisinin varlığına rağmen bunu kötüye kullanması nedeniyle haklı nedenlerin gerçekleştiğini ileri sürerek, davalının ortaklıktan çıkarılmasına ve paylarının müvekkili ortak tarafından iktisabına karar verilmesini talep etmiştir. İlk derece mahkemesince, 6102 sayılı TTK'nın 640. maddesine göre limited şirket ortağının diğer ortak aleyhine haklı sebeple çıkarma davası açmasının mümkün olmadığı, ortakların çıkarılmayı isteyebileceğine dair bir ortaklar kurulu kararı da bulunmadığı, aktif husumet yokluğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. İlk derece mahkemesinin kararına karşı, davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.... Bölge Adliye Mahkemesince, tüm dosya kapsamına göre, istinaf talebinin esastan reddine karar verilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararı, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK'nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.’’

 

11. HD., E. 2016/4753 K. 2017/7190 T. 13.12.2017

‘’… 6102 sayılı TTK'nın 640/3, 621/1-h maddeleri gereğince, ağırlıklı nisap ile alınmış bir genel kurul kararının varlığının dava şartı olarak öngörülmüş olması nedeniyle, iki ortaklı limited şirketler bakımından bu şartın tahakkukunun mümkün bulunmamasından ötürü, somut davanın dinlenemez nitelikte olmasına göre, davacı şirket müdürünün vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.’’

 

Yargıtay uygulamasında iki kişilik limited ortaklıklar bakımından ikili bir ayrıma gidilmediğinden, ortak sayısı iki olan lirketlerde dahi, çıkarma bakımından genel kuruldan karar alınması gerekmektedir.

 

KAYNAKÇA:

 

Şener, Limited Ortaklık, s.907

Şener, Yargıtay Kararları Işığında Limited Ortaklık Hukuku

Altaş,Limited Şirketler